Medical workers collection
IT Concept
LOGO_PunaEU

Për të aplikuar  për ndërmjetësim për punësim pranë kompanisë sonë, kandidati duhet të jetë i pajisur me  diploma të shkollimit të mesëm, të fakultetit ose me certifikatë apo diplomë të edukimit profesional. Kompania jonë kërkon nga kandidatet prezantimin e dokumenteve të lartpërmendura të shkollimit/studimit. Dëshmitë e pjesëmarrjes në kurse/trajnime plotësuese të edukimit profesional nuk janë kusht për të aplikuar.

.

  • Diplomë/Certifikatë të gjuhës gjermane *
  • CV me foto në gjuhen gjermane apo shqipe, në format word ose pdf *
  • Letër motivimi në gjuhen gjermane apo shqipe të adresuar për punëdhënësin gjerman, në format word ose pdf *
  • Kërkesë për ndërmjetësim (në gjermanisht ose në shqip) të adresuar për punonjësit tanë*
 • Aplikuesit bazuar në të dhënat e tyre dhe sipas kërkesës dhe ofertave të punësimit do të ftohen sipas nevojës në intervistë.Personat e përzgjedhur  dhe të intervistuar duhet të dërgojnë pas njoftimit tonë dhe:
  • Dokument identiteti *
  • Diploma/t e shkollimit *  
  • Certifikata e notave *
  • Dëshmi mbi trajnimin praktik
  • Dëshmi mbi përvojën e punës (kontrata dhe referenca)
  • Çdo dëshmi tjetër mbi trajnime, seminare etj.

   

  Shënim

  * Intervistat kryhen në gjuhën shqipe, ose sipas kërkesës në gjuhen  gjermane.

  * Dokumentacioni i shënuar me * është i detyrueshëm.

Për të  aplikuar për ndërmjetësim për punësim pranë kompanisë sonë, ju duhet të  jeni njohës së  gjuhës gjermane. Aplikimi i juaj mund të bëhet në gjuhën shqipe ose gjermane.

Ju mund të aplikoni personalisht pranë zyrës së afarizmit tonë në Prishtinë apo online dhe me anë të E-Mailit .

 

Kandidatët, që aktualisht janë në fazën e mësimit të gjuhës gjermane, i njoftojmë me procedurat tona për ndërmjetësim të fuqisë punëtore.

Si kompani e suksesshme  dhe në kontakt të drejtpërdrejtë me punëdhënësin tuaj të ardhshëm gjerman, ju garantojmë, se kemi objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkesave të të gjithë kandidatëve, që aplikojnë konform rregullores sonë. Për të dhënë kontributin tuaj në çështje si organizim dhe planifikim të ofertave ju mund të aplikoni për regjistrim në bazën e të dhënave tona.

 • Diplomë/Certifikatë të gjuhës gjermane *
 • CV me foto në gjuhen gjermane apo shqipe, në format word ose pdf *
 • Letër motivimi në gjuhen gjermane apo shqipe të adresuar për punëdhënësin gjerman, në format word ose pdf *
 • Kërkesë për ndërmjetësim (në gjermanisht ose në shqip) të adresuar për punonjësit tanë*

 

 

Aplikuesit bazuar në të dhënat e tyre dhe sipas kërkesës dhe ofertave të punësimit do të ftohen sipas nevojës në intervistë.

 

Personat e përzgjedhur  dhe të intervistuar duhet të dërgojnë pas njoftimit tonë edhe:

 • Dokument identiteti *
 • Diploma/t e shkollimit *  
 • Certifikata e notave *
 • Dëshmi mbi trajnimin praktik
 • Dëshmi mbi përvojën e punës (kontrata dhe referenca)
 • Çdo dëshmi tjetër mbi trajnime, seminare etj.

 

Shënim

 

* Intervistat kryhen në gjuhën shqipe, ose sipas kërkesës në gjuhen  gjermane.

* Dokumentacioni i shënuar me * është i detyrueshëm.

Duke u bazuar në kontaktet tona të drejtpërdrejta dhe të mirëfillta me punëdhënësit gjerman dhe të Eu-së, veprimeve tona serioze dhe përmes përdorimit të shërbimeve tona, ju i rrisni mundësitë tuaja për gjetjen e një vendi pune.
Me anë të kontratave tona të bashkëpunimit me punëdhënës gjerman dhe të EU-së dhe shërbimin tonë cilësor ne ju garantojmë atë me të rëndësishmen: mundësinë e nënshkrimit të një kontrate pune.

Mënyra jonë e operimit është veçantë. Ne i marrim parasysh shume aspekte siç është mosha, përvoja profesionale dëshira e Juaj se ne cilin drejtim dëshironi të specializoheni, ne ju sugjerojmë dhe ju këshillojmë individualisht se në cilat qytete,regjione, krahina të Gjermanisë ose të EU-së ka vende të punës që i përshtatet avancimit dhe kualifikimit tuaj profesional.

Bazë për bashkëpunimin është kontrata për ndërmjetësim pune e lidhur në mes të punëkërkuesit dhe kompanisë tonë. Deri në momentin e nënshkrimit të kontratës me punëdhënësin gjerman, ne operojmë falas.

Me nënshkrimin e kontratës së sipërpërmendur dhe realizimit të marrëdhënies së punës, punëkërkuesi miraton tarifat tona për kompensim për shërbimet e bëra.